လူမ်ဳိး ဘာသာ ခြဲျခားမႈ မရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာ ျမန္မာ အစုိးရ တင္ျပ

လူမ်ဳိး ဘာသာ ခြဲျခားမႈ မရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာ ျမန္မာ အစုိးရ တင္ျပ လူမ်ဳိးဘာသာ ခြဲျခားမႈ မရွိေၾကာင္း ဂ်နီဗာမွာက်င္းပတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာ ျမန္မာအစုိးရ တင္ျပ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စ…

Source: လူမ်ဳိး ဘာသာ ခြဲျခားမႈ မရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာ ျမန္မာ အစုိးရ တင္ျပ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: